STADGAR FÖR SVENSKA INDIANSÄLLSKAPET

§ 1. Sällskapets namn:

Svenska Indiansällskapet.

§ 2. Sällskapets ändamål:

SIS är en ideell riksomfattande sammanslutning vars mål är att:

  • verka för bevarandet och restaurerandet av motorcyklar av märket INDIAN som är tillverkade i USA, tiden mellan 1901 och 1953.
  • tillvarata och bevara det kulturhistoriska arv som är förknippat med
    märket.

§ 3. Sällskapets verksamhet:

Sällskapet skall verka för den i § 2 angivna målsättningen genom att:

  • utge en medlemsmatrikel för att underlätta kontakten medlemmarna emellan.
  • medverka till att medlemmars INDIAN-motorcyklar bevaras och restaureras på ett vederhäftigt sätt.
  • utge ett medlems och annonsblad.

§ 4. Medlemskap:

SIS har ordinarie medlemmar.
Medlemskap kan vinnas av envar som har ett seriöst intresse för INDIAN motorcyklar och som godtagit sällskapets målsättning och verksamhet.

§ 5. Medlemsavgift:

Medlemsavgift och inträdesavgift fastställes av årsmötet.
Medlemsavgiften gäller för kalenderår och skall vara betald före mars månads utgång.
Medlem som i tid ej erlagt avgift anses ha utträtt ur sällskapet.
Nyinträde i sällskapet som sker under kvartal fyra, tillgodoräknas för
nästkommande år.
Vid förnyad medlemsansökan efter utträde ur sällskapet erläggs ny
inträdesavgift.

§ 6. Utträde och uteslutning:

Medlem som skriftligen anmäler sin ansökan att utträda ur sällskapet, befrias omedelbart från medlemskap. Dock återbetalas ej erlagd årsavgift eller liknande. Medlem kan uteslutas om han brutit mot SIS:s stadgar eller på annat sätt anses ha skadat verksamheten.
Styrelsen kan föreslå uteslutning och hänskjuta ärendet till årsmötet för
omröstning varvid erfordras enkel majoritet för att uteslutning ska vinna kraft.

§ 7. Verksamhetsåret samt årsmötet:

SIS:s verksamhetsår omfattar 1/1-31/12.
Årsmötet avhålles på av styrelsen utsedd plats i februari. Styrelsen kallar till årsmötet samt utsänder föredragningslista minst 2 veckor före utsatt tid för årsmötet. Vid årsmötet ska förutom sedvanlig mötesrutin förekomma följande moment:

Verksamhetsberättelser, fastställande av balansräkning, ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar, fastställande av årsavgift, val av styrelse, val av
revisorer samt tillsättande av valberedning. Förslag och motioner till årsmötet ska, med nedan angivna undantag, i skriftlig form tillsändas styrelsen senast en vecka innan årsmötet.
Undantag: Förslag till styrelsemedlem se § 8, förslag till stadgeändring se § 10.

§ 8. Val och omröstning:

Val av styrelsemedlem sker på två år och efter valberedningens eller årsmötets förslag. Förslag på styrelsemedlemmar skall vara inlämnade till valberedningen senast två veckor före valet. Föreslagen styrelsemedlem
skall vara vidtalad samt personligen vara närvarande vid valet. Varje medlem äger en röst och röstningen skall vara öppen. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt får ej ske. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening årsmötets ordförande biträder.

§ 9. Styrelse och kommittéer:

SIS.s styrelse skall bestå av minst sex medlemmar varvid skall ingå:
Ordförande, sekreterare, kassör samt tre ledamöter.
Styrelsen är beslutsmässig när minst tre av dess medlemmar är närvarande. Styrelsen kan utse särskilda kommittéer och funktionärer när så erfordras.

§ 10. Stadgeändring:

Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av envar som är medlem i SIS och skall senast tre månader före årsmötet tillsändas styrelsen.
Förslag till ändring av stadgarna ska av styrelsen utsändas till samtliga
medlemmar senast två månader före årsmötet. Vid omröstning på årsmötet erfordras minst 2/3 majoritet för att förslaget ska medföra ändring.

§ 11. Upplösning av sällskapet:

Endast SIS:s styrelse kan till årsmötet föreslå att sällskapet upplöses.
Beslut om upplösning kan fattas endast vid det därpå följande årsmötet eller av styrelsen påkallad extra föreningsstämma. För att beslut om klubbens upplösning ska ska vara giltig erfordras att minst % av SIS:s medlemmar uttalat sig därför genom röstning. Vid sällskapets upplösning ska behållna medel disponeras i enlighet med årsmötets beslut.

Enköping 1991-02-09
Svenska Indiansällskapet